Ouderbetrokkenheid

Ouders en school; samen sterk!

We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt m.n. thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

We streven naar een samenwerking tussen school ouders waarbij beide met elkaar zoeken naar inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.

Er is Oudertevredenheidsonderzoek gehouden voorjaar 2015 met een aanvullend advies van de ouderraad. Het schoolteam staat open voor verbeteringen m.b.t. ouderbetrokkenheid en heeft richtingwijzers verwoord m.b.t ouderbetrokkenheid.

We vinden het belangrijk om goede contacten met ouders te onderhouden. Dit proces willen de we komende jaren versterken. Daarvoor is een traject ‘Ouders en school, samen sterk’ in gang gezet.

In principe lopen de contacten over kinderen voor ouders via de leerkracht en de leerkracht bewaakt de regie.

Voor schoolzaken kunt u uiteraard ook contact opnemen met de schooldirecteur.

Klik hier om het Communicatieplan Ouderbetrokkenheid te downloaden.