Onderwijsvisie

Het bestaansrecht van ons onderwijs heeft alles te maken met het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
In ons dagelijks werk, ook op school, staan God en Zijn Woord centraal.

 • We erkennen God als de Schepper en Zingever van ons leven.
 • We geloven dat God met ons een verbond heeft gesloten en dat onze kinderen daarin zijn opgenomen.
 • We geloven dat God elk mens uniek heeft gemaakt, met zijn of haar eigen gaven en talenten.
 • We aanvaarden de Bijbel als het Woord van God en als leidraad voor ons leven en ons werk.
 • We beseffen dat er door onze zonden een kloof is ontstaan tussen God en ons.
 • We geloven dat deze kloof is overbrugd door het leven, het sterven en de opstanding van Jezus┬áChristus, de Zoon van God.
 • We verwachten de hulp van de Heilige Geest om in dit perspectief te leven.
 • We willen in dankbaarheid ons leven aan God wijden door Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Hoe kijken we vanuit deze uitgangspunten naar kinderen?
Wij willen onze leerlingen helpen bij het groeien in een persoonlijke relatie met God, met elkaar en met hun omgeving. Ouders hebben hierin de belangrijkste verantwoordelijkheid gekregen. Wij willen op school vanuit onze onderwijskundige taak daar bij aansluiten.

Het doel van ons onderwijs is het toerusten van kinderen voor hun leven als navolger van Christus en als lid van de samenleving.

Dat willen wij doen door, met onderwijs van goede kwaliteit, de unieke gaven van onze leerlingen tot ontwikkeling te brengen. We proberen daarvoor een klimaat te scheppen waarin elk kind de liefde, uitdaging en veiligheid ontvangt die het nodig heeft.

We willen onze leerlingen een goede vorming meegeven opdat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige individuen die leven in overgave aan God en die respectvol omgaan met de schepping en met de mensen om hen heen.

 • We willen in ons onderwijs aansluiten op de mogelijkheden en behoeften van de kinderen.
 • We willen dat er ruime aandacht is voor de unieke individuele verschillen tussen de kinderen.
 • We willen vorming gericht op de hele persoon van het kind; (hoofd-hart-handen) (theorie-praktijk) (verstandelijk, creatief, sociaal).
 • We willen dat kinderen een volwaardige plaats in de samenleving kunnen innemen.

We willen dat de school een veilige leer- en leefomgeving biedt voor de kinderen.