Schoolraad

Schoolraad en Medezeggenschapsraad

De schoolraad bestaat uit een zestal leden, namelijk 2 leerkrachten en 4 ouders. Samen vertegenwoordigen ze de belangen van de ouders, de leerkrachten en de leerlingen. Dit doen ze door contact te onderhouden met de ouders, met het team, met het overkoepelende bestuur Accretio, met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en met de oudercommissies. Doel van de schoolraad is het vormgeven van de ouderbetrokkenheid op school. De schoolraad wil graag een brug slaan tussen ouders en school, en zoekt mogelijkheden om ouders actief te betrekken bij de school.
Daarnaast heeft de schoolraad veel contact met de schoolleiding. Besproken wordt wat de stand van zaken op school is en er worden adviezen gegeven aan de schoolleiding. De schoolraad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Leden schoolraad:

  • Michiel Horst voorzitter
  • Lineke Mook ouder
  • Martijn Bos ouder
  • Judith Kuijpers ouder
  • Janneke Zijderveld personeelslid
  • Hanneke de Ruijter personeelslid