Florion

GBS Smaragd maakt onderdeel uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair onderwijs Florion. De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

VGPO Florion heeft 13 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs onder haar beheer. Het centraal bestuur vormt het bevoegd gezag van de schoolvereniging en legt verantwoording af in de algemene ledenvergadering, waar de individuele leden aanwezig kunnen zijn. De ledenraad bestaat uit maximaal 2 personen per schoolvoedingsgebied. De taak van de ledenraad is het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur en het bewaken en dragen van grondslag en identiteit van de vereniging.
De algemeen directeur is integraal verantwoordelijk en voor de scholen aan het werk om te zorgen voor gezamenlijke beleidsontwikkeling, beleidsafstemming, invoering van beleid en beleidsevaluatie. Daarnaast is het inspelen op (externe) veranderingen en ontwikkelingen en het adviseren en informeren van het bestuur over het te voeren en het gevoerde beleid een belangrijke taak. In de regel voert de algemeen directeur overleg met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd) over het gezamenlijke beleid.

De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor het werk op de school en zorgt in overleg met het team van personeelsleden voor beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de algemeen directeur. De locatiedirecteur overlegt met ouders die vertegenwoordigd zijn in de schoolraad. In de schoolraad wordt de plaatselijke medezeggenschap uitgeoefend, kunnen ouders gevraagd en ongevraagd advies geven over schoolzaken aan de locatiedirecteur en wordt de ouderbetrokkenheid gecoördineerd.

Meer informatie: brochure florion